Почти 390 млн. лева е безвъзмездната подкрепа в област Плевен по шест от европейските програми в България за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на одобрените проекти е малко над половин милиард лева. Със средствата са реализирани дейностите по 1 125 договора за социални мерки и за насърчаване на бизнеса.

Това информира управителят на Областния информационен център в Плевен Игнат Димитров, при участието си в организираната от Българската телеграфна агенция местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще". 

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейската комисия, а конференцията се проведе в Националния пресклуб на БТА в Плевен.

Най-голям дял, 37% от безвъзмездните средства, са осигурени от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 145 млн. лева безвъзмездно са получили над 700 фирми в областта по 903 договора. 10% от този ресурс е бил насочен към преодоляване на негативните последствия от пандемията от Ковид 19 – над 550 търговски дружества и еднолични търговци са подкрепени с малко повече от 14 млн. лева за справяне с извънредната ситуация. Останалите над 131 млн. лева безвъзмездна помощ са договорени по 293 проекта на 244 компании след успешното им кандидатстване по Програмата. Заедно със собствените им инвестиции от 60 млн. лева средствата са вложени в разработването и внедряването на иновации в предприятията, в подобряване на производствения капацитет и на енергийната ефективност. Подпомогнато е развитието на 43 новосъздадени фирми. Освен от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бизнесът получава европейски средства и от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – за подобряване на безопасността и условията на труд, за разкриване на нови работни места, за обучение на работещите. За тези цели, както и за развитие на социалното предприемачество, са използвани безвъзмездно над 10 млн. лева от 66 фирми. Общо по двете програми безвъзмездната подкрепа за развитието на бизнеса в областта ни възлиза на почти 156 млн. лева.

„Съществуващите регионални диспропорции в социално-икономическото развитие на голяма част от областите и общините в Северозападен и Северен централен райони са сред основните мотиви за иницииране от Областна администрация Плевен на поредица от публични дискусии, с оглед формиране на конструктивни партньорства между държавните власти, представители на местното самоуправление, на научни институти, университети и браншове", подчерта зам.-областният управител на Плевен Александър Трайков, който откри събитието.

Половината от всички договорени безвъзмездни средства, почти 193 млн. лева, по програмите „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Храни“, „Околна среда“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ са спомогнали за изпълнението на мерките по 129 проекта на 11-те общини в област Плевен. Благодарение на финансирането от европейските фондове е оказана необходимата индивидуална помощ и подкрепа на хората с увреждания и самотно живеещите, които не могат да организират сами живота си, за да получат достъп до повече и по-качествени социални и здравни услуги и да се избегне настаняването им в специализирани институции, осигурен е топъл обяд за нуждаещите се. Реализирани са дейности и в подкрепа на деца и младежи от уязвимите групи. Най-много средства, почти 114 млн. лева, са получени от програма „Околна среда“ и са вложени за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци (Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Никопол, Пордим и Плевен), за интегрирания воден цикъл Плевен – Долна Митрополия, за екологосъобразен обществен електротранспорт в Плевен, за дейности в защитени територии.

Община Белене е сключила по шестте програми общо 11 договора за 1 300 209 лв. безвъзмездна помощ. Община Гулянци има 15 договора за 4 036 679 лв. безвъзмездна помощ; Община Долна Митрополия – 12 договора за 4 088 356 лв.; Община Долни Дъбник – 4 договора за 3 687 138 лв.; Община Искър – 7 договора за 1 380 555 лв.; Община Кнежа – 13 договора за 3 590 593 лв.; Община Левски – 5 договора за 1 230 391 лв.; Община Никопол – 20 договора за 8 119 661 лв.; Община Плевен – 17 договора за 146 086 331 лв.; Община Пордим – 8 договора за 2 732 543 лв.; Община Червен бряг – 17 договора за 8 092 064 лв. Дейностите по 106 от проектите вече са приключили, продължава работата по 23.

Финансиране от европейските фондове е получил Медицинският университет в Плевен за създаване на център за обучение на докторанти и на център за компетентност, 5 училища са подкрепени по оперативна програма „Наука и обазование за интелигентен растеж“, 11 неправителствени организации са изпълнили проекти по „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В конференцията в пресклуба на БТА в Плевен участваха: Александър Трайков, заместник-областен управител на област Плевен, Игнат Димитров, управител на Областен информационен център – Плевен, Любка Александрова, кмет на община Левски, Адриян Апостолов - Директор на дирекция "Управление на собствеността и евроинтеграция" в Община Гулянци, Милен Дулев, кмет на община Белене, Ралица Таслакова, Сдружение „Местна инициативна група“ – Плевен, Христо Таслаков, Фондация „Отворена длан“ и Малинка Маринова, ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен.