На 27 март, по одобрен от Областния управител на Област Плевен Иван Петков график, 11-те Общини от Област Плевен получиха изборните книжа, оборудване за видеонаблюдение, ролки с хартия за машинно гласуване и печатите на секционните избирателни комисии/ подвижните секционни избирателни комисии.

Всяка община прие по списък, с приемо-предавателен протокол, както следва: протоколи, чернови на протоколи на СИК, протоколи за предаване и приемане на изборни книжа, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК/ПСИК, отличителни знаци за председателите, заместник председателите, секретарите и членовете на СИК, методически указания на ЦИК за СИК при гласуване с хартиена бюлетина и при гласуване със СУМГ, брошури с бланки – чернови за отчитане на преференции, информационни табла с кандидатските листи и в допълнение - чували, кутии за отрязъци, прозрачни пликове.

С отделен приемо-предавателен протокол всяка община получи, според броя на секциите, още: мобилни устройства марка Motorola, модел Moto e13, окомплектовани със стойки F210 Selfi Stick tripod и с Data SIMкарти; разпечатани и пликовани QR за тест на приложение за видеоизлъчването в предизборния ден /събота/ и инструкции към него; разпечатани и пликовани QR за реална употреба на приложението в изборния ден /за неделя след края на гласуването/.