Близо 43 на сто от жените във Варненска област имат по две деца. С по едно дете са 26 % от жените, а с три деца са близо 6 на сто от жителките на областта. Данните са към септември 2021 г., съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

Близо една четвърт от жените в област Варна - 47 300 (над 23%), нямат деца, сочи статистиката.

В териториален аспект се наблюдават съществени различия в броя на децата между отделните общини в област Варна. Във всички общини преобладават жените с две деца, като относителният дял на жените с две деца варира от 50% за община Ветрино до 41 % за община Варна. Най-висок е относителният дял на жените с едно дете в община Варна – почти 29 %.

Тенденцията на повишаване на образователното ниво на населението оказва влияние върху равнището на раждаемостта. С повишаване на образователното ниво намалява средният брой деца. Жените на възраст 12 и повече навършени години без образование имат средно 2.62 деца, докато висшистките имат средно 1.25 деца.

Разпределението по етническа принадлежност показва, че единствено при жените, самоопределили се към ромската етническа група, средният брой деца е достатъчен за просто възпроизводство със средно 2.34 деца, сочи статистиката.