Днес, на отчетно годишно събрание Окръжна прокуратура – Силистра, отчете своята дейност за изминалата 2022 година. Бяха посочени постигнатите резултати, добрите практики и тенденции, като бяха очертани и приоритетите и целите за настоящата 2023 година.

На събитието присъстваха прокурор Спаска Кинчева – завеждащ отдел „Досъдебен“ във Върховна касационна прокуратура, заместник – апелативният прокурор на Варна Станислав Андонов, всички прокурори от Окръжна прокуратура – Силистра, районният прокурор, председателите на Окръжен, Районен и Административен съд в Силистра, директорът на териториалното звено на ДАНС, представители на Областната дирекция на МВР, председателят на адвокатската колегия в града.

Административният ръководител на структурата Ивелин Чафаланов отбеляза, че през 2022 година работата на прокурорите в региона се е увеличила. Наблюдава се завишение в общия обем на прокурорската дейност в сравнение с 2021 година. Общо наблюдаваните преписки по следствения надзор за отчетния период са 3710, като тук също се наблюдава завишение спрямо предходната година. От тях решени в едномесечния срок са 99,83%.

Намаление в броя на наблюдаваните досъдебни производства през 2022 година отчита Окръжната прокуратура в Силистра, за 2022 година те са били 2004. За сравнение през 2021 година, те са били 2846. На окръжно ниво са наблюдавани 209 от тях, а 1795 са наблюдаваните на районно ниво. Отчита се запазване на тенденциите при използването на бързото производство като форма на водене на разследвания, през изминалата година са наблюдавани 183 такива. Всички разследвания са приключени в законоустановените срокове, за 2022 година няма просрочени дела.

Образуваните дела в съда за 2022 г. са 498, което бележи ръст спрямо тези от 2021 година, когато са били 473. Обвинителните актове, внесени в съда, са 303, предложенията за споразумения - 105, и 85 - предложенията по чл.78а НК. Повече са обвинителните актове за изминалата година, повече са и присъдите, постигнати след споразумение.

По прокурорски актове за 2022 година са решени 527 дела. Постановени са съдебни решения по 326 от внесените обвинителни актове. С постановяване на осъдителна присъда по тях са приключени 103 дела. Приключили със сключване на споразумение са 108 дела. С решение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са решени 93 дела.

През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 505 лица, като се отчита леко завишение в сравнение с предходната. Най-много те са за „лишаване от свобода“ – 315, като една от присъдите е „доживотен затвор“. Следват наказания с „пробация“ – 41 лица. На 323 лица е наложена „глоба“, а 148 лица са наказани с „лишаване от права“.

Основните приоритети в работата на Окръжна прокуратура – Силистра за 2023 година бяха изведени като заключение в отчета на дейността. Окръжният прокурор Ивелин Чафаланов подчерта, че те целят утвърждаване авторитета на институцията чрез високо компетентна, последователна и активна работа. Важна задача пред прокурорите от структурата е да продължава развитието на положителните тенденции в работата по увеличаване броя и качеството на бързите производства и работата на прокуратурите в региона по приоритетните направления на ПРБ – дела за корупционни, данъчни, финансови престъпления, престъпления против финансовите интереси на ЕС, трафик на хора, тежки престъпления.

Сред важните цели, които стоят пред магистратите от Окръжна прокуратура – Силистра и през настоящата година е непрекъснатият контрол за срочност, качество и ефективност в работата за обезпечаване спазването на закона и недопускане на неоправдано забавяне в решаването на преписките и делата. Прокурорите в региона ще продължат да работят за повишаване качеството на работа си, както и тази на разследващите органи, с оглед повишаване на ефективността им и постигане на добри резултати в съдебната фаза. Акцент се поставя и върху оптимизиране работата на следователите посредством увеличаване броя на възлаганите им за разследване дела с фактическа и правна сложност.