Министерството на регионалното развитие и благоустройството отвори за кандидатстване втория етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 282 470 400 лв. с включен ДДС, като крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г.

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният за сграда/блок-секция/група от блок-секции не може да надхвърля 9 500 000 лв.

Допустими кандидати са сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик, както и всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”.

Допълнителна информация с насоките за кандидатстване ще бъде качена на официалната интернет страница на Община Русе.

Дейностите по настоящата процедура са осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Средствата по процедурата са разпределени поравно на шестте района за планиране на България, като за Северен централен район за планиране (Област Велико Търново, Област Габрово, Област Русе, Област Разград и Област Силистра) те са в размер на 47 078 400 лв.

Сред основните цели на процедурата е подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки, достигане на клас на енергопотребление минимум „B“, по-добри условия и качество за живот на населението и др.