Първо заседание провежда новосформираната комисия, ангажирана с разработването на здравна карта на региона. Комплектът на документа е прецизното идентифициране и планиране на нуждите на населението на областта от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Той трябва да бъде изготвен по методика, утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването.

Анализ на състоянието на здравната система и нуждите на населението от здравни услуги в област Пазарджик бе представен от д-р Надя Палийска от Регионалната здравна инспекция. Анализът на резултата акцентира на съотношението между предварително изчисления по ред, определен с Методиката, общ брой легла за болнично лечение, в т.ч. по видове, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ, и съществуващия и заявения брой легла по видове и нива на компетентност. 

Комисията реши да излъчи от състава си работна група, на която да възложи, със срок до следващото заседание, насрочено за 26 септември 2023 г., изработване на становища по отношение на конкретните изисквания от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление "Здравни услуги" осигуряване на помощ при предоставяне на медицински достъп на населението от областта до извънболничната медицинска помощ и относно необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения.