Община Пазарджик обяви обществена поръчка за доставка на 100 покривни фотоволтаични системи за еднофамилни сгради. Целта е те да осигурят енергия за отопление, като заместят печките на твърдо гориво. Замяната е част от мащабен проект, спечелен от екипа на местната администрация по програма „Околна среда“.

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 2 223 208 лева без ДДС. Изпълнителят, който спечели конкурса, ще трябва да достави и монтирана покривите на 100 сгради покривни фотоволтаични системи, както и да отстрани старите уреди на твърдо гориво. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата включва няколко вида дейности. Първата е изготвяне на проект за изграждане и монтаж на фотоволтаична система върху покривна конструкция на сградата, както и оценката за устойчивост на външните фактори, включително климатични рискове и безопасността на оборудването. Втората - доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация върху покривни конструкции на еднофамилни жилищни сгради и гаранционна поддръжка на фотоволтаични системи за собствено потребление с максимално допустима мощност – 4 kW, с добавяне на енергия от мрежата, батерии и устройства, непозволяващи връщане на електричество в мрежата. Освен това изпълнителят трябва да проведе инструктаж и демонстрации за ползване на новата техника, да предостави писмени инструкции на потребителите, да осигури гаранционно обслужване. Втората позиция е застраховане на системите за срок от 36 месеца срещу множество рискове: кражби, умишлени действия на трети лица, пожар, природни бедствия, вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, падащи дъв, клони и други външни обекти вследствие на буря или градушка.

Офертите ще се приемат до 19 юли. Не е посочена датата, на която се очаква да бъдат отворени и оценени получените прадложения.