Все повече граждани подават заявленията по ЗДОИ в прокуратурата и в МВР Пловдив, става ясно от отговора на институциите по поискана от Дарик годишна справка по Закона за достъп до информация.

5 са подадените искания за изминалата година в Окръжната прокуратура в града на тепетата. Всички те са входирани по електронен път, като 90% от тях са свързани с конкретни проверки или разследвания. В сравнение с предходните две години е налице увеличение на броя на подадените заявления и намаление в сравнение с 2020, когато те са били 6.

4 заявления, отново всичките по електронен път, са постъпили през изминалата година в Районна прокуратура Пловдив. Исканията са с 2 повече от 2021 г. и като цяло касаят информация по конкретни досъдебни производства.

Тенденция към леко увеличаване на броя подадените заявления за достъп до информация отчитат и от ОД на МВР Пловдив. За 2022 година техният брой е 29, като само 2 са на хартиен носител. Най-често информацията, която се иска, касае отчетността на полицията.

Рекордьор по осъждане за отказ на информация от общините в областта за 2022 година е Пловдив. Три пъти градската управа е загубила съдебната битка по ЗДОИ. 

Първият път става въпрос за събитията, за които се е одобрено пълно или частично финансиране от бюджета на община Пловдив.

Вторият казус касае размера на сумата за такса битови отпадъци за последните 5 години, дължима за имот в централната част на града.

При третият случай става въпрос за оспорване на отговор на Община Пловдив каква площ и колко брой парцели са с отреждане "зелени площи" и "паркове" в одобрения план за квартал „Христо Ботев“ в града.

Най-често исканата информация от гражданите на Пловдив е свързана с актуалните проекти на града. За 2022 г. в общината са регистрирани и отработени 135 заявления за достъп до обществена информация - 35 от тях са подадени на хартиен носител, 15 чрез Платформата за достъп и 85 по е-mail. В сравнение с 2021 г. броят им е увеличен с 55. Според местната управа това се дължи на все повече публикуваната на интернет страницата на общината информация по актуални за Пловдив и общината теми и проекти.

Още една община в област Пловдив – Стамболийски, е осъждана през миналата година за отказ на информация. През 2021 година две решения на местната управа бяха обжалвани в Административен съд – Бургас. Казусът от миналата година пък касае отказ за предоставяне на информация за фактури и договори, сключени между местната управа и трети лица. Иначе броят на подадените заявления по ЗДОИ за 2022 година в община Стамболийски - 18, се запазва, както и в предходните години.

В Областна администрация – Пловдив през 2022 година са подадени 21 броя заявления по ЗДОИ, като 19 броя от тях са постъпили по електронен път, а 2 броя са получени на хартиен носител.

Исканията, посочени в заявленията, са разнородни и касаят информация за договорите между Областна администрация – Пловдив и фирми за почистване на коритата на реки, за изпълнението на сключените договори в тази насока, за договори, подписани между Областна администрация – Пловдив и доставчици на медийни услуги за популяризиране на Оперативните програми и ПРСР на Европейския съюз за периода от януари 2011 г. до декември 2021 г., включително с кои медии и за каква сума, информация за заложените средства за „представителни разходи“ за 2021 г., въпроси, свързани със снабдяването с дърва, информация относно всички сделки с отпадъци от черни и цветни метали, сключени или не сключени чрез Софийската стокова борса, списък на всички спортни обекти в област Пловдив за игра на шах, копия от актове за държавна собственост, справки, количеството хартия, използвано в Областна администрация – Пловдив за времето на мандата на областния управител (07.01.2022 г. – 04.08.2022 г.) и за същия период (09.06.2021 г. –  06.01.2022 г.) от предишния областен управител, както и информация за размера на сумата, заплатена от Община Брезово за събарянето на сградата на старата гимназия в града.

От Областна управа Пловдив отчитат тенденция към увеличаване на общия брой заявления по ЗДОИ спрямо предходната година. Институцията не е осъждана в предходната година за отказ на информация.

67% или 47 броя от подадените общо 70 заявления за достъп до обществена информация в РИОСВ – Пловдив, са получени чрез електронната поща на институцията, останалите 23 (33%) са постъпили по пощата или са внесени лично в деловодството на институцията.

Темите, по които заявителите са поискали информация са разнообразни. 45 касаят превантивната дейност на институцията, 10 – контрола, който осъществява РИОСВ Пловдив, 6 са свързани с екологичното законодателство и прилагането му, 3—за биоразнообразието, 2-за управление на отпадъците, а 4-ри са от друго естество.

Подробните данни показват още, че броят на постъпилите заявления по ЗДОИ се увеличава. За 2022 година постъпилите 70 заявления представляват повече от 140 % увеличение, в сравнение с предходната година, когато постъпилите заявления са били 29 на брой.

От РИОСВ съобщават още, че решенията на инспекцията за предоставяне на достъп до обществена информация не са обжалвани и респективно институцията не е осъждана по този параграф през 2022 година.

Само 9 заявления по ЗДОИ са подадени пред 2022 година в Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив. Запитванията касаят най-често контролната дейност на дирекцията. От там отчитат нарастване на интереса към дейността на институцията от страна на неправителствени организации, което определя най-често и исканата информация.

Община Асеновград също не е била осъждана за отказ на информация през изминалата година. Справката на местната управа сочи подадени общо през 2022 г. 24 заявления, свързани преди всичко с упражняването на законните права на граждани и юридически лица, както и с контролната дейност на администрацията. От местната управа не отчитат намаляване на броя на подадените заявления. Само 5 от тях са на хартиен носител.

С 3 броя, а именно 19, са по-малко подадените в Община Марица през изминалата година заявления за достъп до информация в сравнение с предходната 2021-ва. 12 от тях са по електронен път, 7 - на хартиен носител. Исканията по ЗДОИ са от еднороден характер, предимно се отнасят за частни документи и справки от различни институции.

17  (10 по електронен и 7 на хартиен носител), са подадените заявления по ЗДОИ в Община Сопот през 2022 година. Най-често изисканата информация касае имоти, обясниха от кметската управа. Общият брой на заявленията е намалял значително, в сравнение с предходната година, когато те са били 32.

И Община Карлово не е осъждана през миналата година за отказ на информация. От там отчитат увеличение в последните три години на броя подадени заявления, като през 2022 те са 34, през 2021 – 27 и през 2020 – 26. Най-често гражданите и юридическите лица се интересуват от информация, свързана с копия от подадени жалби срещу тях, издадени от кмета на общината заповеди, изразходване на публични средства, управление на общинската собственост и овладяване на популацията на бездомните кучета.