Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на тази година в област Варна е 1 572 лв. По този показател Варна е на пето място спрямо другите области в страната след София (столица) - 2 390 лв., София - 1 618 лв., Враца - 1 614 лв., и Стара Загора - 1 580 лв., обявиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

През третото тримесечие средната месечна работна заплата се увеличава спрямо предходното с 0.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.2%, „Държавно управление“ - с 9.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.2%. 

Спрямо същия период на миналата година ръстът е 13.3 %, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 315 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 276 лева, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 032 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 035 лева; „Други дейности“ - 1 112 лева; и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 320 лева.