Приключи един от мащабните проекти за интеграция на хора от уязвими групи в Монтана. Дейностите по него бяха представени пред обществеността от кмета Златко Живков. Проектът бе изпълняван в последните две години с финансиране по две оперативни програми на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука, образование и интелигентен растеж“, и от държавния бюджет. Името на проекта е “Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана” .

Стойността на финансирането близо 1,6 милиона лева. Общината като бенефициент е работила в партньорство с детска градина №8 „Пролет“ в кв. „Кошарник“ , II-ро средно училище „Никола Вапцаров“, VI СУ "Отец Паисий“, V ОУ "Христо Ботев", сдружение "Закрилници“; фирма БИЛДИНГ ООД и фирма БИЛД СМАРТ 7 ЕООД.

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Целта е да се създаде ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи.

По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по проекта е работено с деца, ученици, младежи и родители от етническите малцинства и уязвими групи. Организирано е допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които този език не е майчин. Обхванати са застрашени от отпадане от училище ученици. Осигурявана е психологическа подкрепа. По програмата са направени подобрения в образователната среда в две училища и една детска градина. Проведено е и кариерно ориентиране.

Във всички дейности са включени 660 деца и ученици. За училищата са закупени и предоставени: 34 лаптопа, 14 прожекционни екрани, 14 бр. Видео протектори, 13 мултимедийни дъски, 5 мултифункционални устройства, 5 смрат телевизори; 21 дидактически къта и 40 бр. масички.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 93 души са активирани към трудова заетост и е осигурена субсидирана заетост на 96. В събития за насърчаване на самостоятелна заетост са участвали 151 мъже и жени. 50 от тях са преминали обучение за придобиване на предприемачески и бизнес умения. На 150 представители на уязвимите групи е осигурена социално-здравна услуга, за 98 души е осигурено застъпничество, а участниците в обществени дискусии са 115. Реализирани 2 големи събития, посветени на ромската култура с общо 246 участници, основно младежи от уязвимите групи.