На 06.02.2024 г. към 15.35 часа и на 09.02.2024 г. в 12.55 ч. охраната на северните защитени територии на РИОСВ-Варна, при извършване на планови проверки на територията на защитена местност /ЗМ/ „Шабленско езеро“, е констатирала наличието на действащи пожари. За възникналите пожари са уведомени и служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Шабла, благодарение на което същите са своевременно овладени.

При извършен оглед на място от служителите на РИОСВ-Варна, е установено, че в южната и западната част на ЗМ „Шабленско езеро“, е засегната тръстикова растителност и сухи тревни съобщества. Засегнати са и площи, съседни на защитената територия. Общата изгоряла площ от двата пожара е около 60 дка. На територия не са установени засегнати и бедстващи животи. Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца, с настъпването на пролетния сезон.

Територията, засегнатата от пожарите, попада в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000: за опазване на дивите птици – „Шабленски езерен комплекс”; за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна – „Езеро Шабла-Езерец“.

След предоставяне на данни от Районна прокуратура – Каварна, за извършителите на деянията, ще бъдат предприети Административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство, съобщават от РИОСВ-Варна.