VII Областен конкурс за есе „Какво е за теб приятелството?“ стартират Община град Добрич, Младежки център – Добрич, и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им. Организаторите очакват младите автори да споделят какво е за тях приятелството – ценност, общуване, отговорност, доверие, подкрепа, дар или нещо друго.

В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години. Участниците  трябва да представят есе с обем до три стандартни печатни страници. Към всяко есе трябва да е приложена Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: трите имена, възраст, точен адрес, телефон, електронна поща, учебно заведение.

Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, съответно – с награден фонд 200, 100 и 50 лв., а оценяването ще се извърши от компетентно жури.

Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 28.11.2023 г. на електронна поща: konkurs@gmail.com или на адрес: гр. Добрич 9300, Младежки център - Добрич, П.К.№ 15.