На 06.12.2023 г. във Враца се даде старт на разяснителната кампания по Програма Иновации и конкурентоспособност от Министерството на иновациите и растежа, по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по ПКИП. Събитието се проведе в конферентната зала на ТПП – Враца, експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурата пред участниците в срещата.

След представянето се проведе дискусия, в която екипа на  Областен информационен център-Враца се включи с въпроси от бенефициенти заинтересовани от процедурата, имаща за цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).  Общият бюджет е 293,4 млн. лева.

Допустими кандидати по схемата са предприятия, които отговарят на следните изисквания:

-  Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

-  Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

- Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• микро предприятие ≥ 80 000 лева

• малко предприятие ≥ 200 000 лева

• средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лева

• голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16:30 часа на 31.01.2024 г.