Община Генерал Тошево и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ, който има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ,  в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

Конкурсът се организира със съдействието на Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство „Български писател“.

В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години. Всеки автор може да участва  с един непубликуван разказ. Формат  на разказа - до  четири страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1. Придружаващата информация /три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail  адрес/ се представя отделно.

Творбите се представят в срок до 10 септември 2023 г.

  •  в електронен вариант - на е-mail адрес: kultura@toshevo.org  
  •  на хартиен носител на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов“ № 5.

Ще се оценяват език, стил и съдържание; свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа; последователност/логика на изложението; динамика на повествованието; умение да се изграждат характери и композиция.

Награден фонд - 2000 лв. Ще бъдат връчени I, II, III и поощрителни награди, както и специални награди на съорганизаторите на конкурса.     

Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.

За информация: Община Генерал Тошево, Маргарита Великова, тел: 0889  954880, е-mail адрес: kultura@toshevo.org