Семинар на тема „Превенция и интервенция при децата с агресивно поведение“ се проведе в Община Мездра

Семинар на тема „Превенция и интервенция при децата с агресивно поведение“ се проведе в Община Мездра. Обучението е част от дейностите, включени в Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра за 2022 г.

В семинара взеха участие членове на МКБППМН, обществени възпитатели, педагогически съветници, психолози и медиатори в седемте училища в общината. Лектор на семинара беше Валентин Минков, психолог в Превантивно-информационен център по зависимости - Плевен, който има дългогодишен опит в сферата на зависимостите и на кризисната интервенция, а гост - Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“.

Участниците в семинара дискутираха следните основни подтеми: „Фактори, обуславящи агресивното поведение при децата“, „Агресия - превенция и овладяване на агресивни прояви“, „Конфликти - видове и причини за възникване“, „Посредничество при разрешаване на конфликти“, „Типове личности, проявяващи агресивно поведение“ и „Работа с родители на деца с агресивно поведение“. Коментирани бяха и конкретни казуси по темата.