Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава днес под председателството на областния управител Кристина Сидорова. В дневния ред бяха включени за обсъждане две теми – „Състояние на пазара на труда в Габровска област през последното тримесечие на 2022г. и за цялата година“ и „Наети лица и средна работна заплата в Габровска област за четвърто тримесечие на 2022г.“. Информация в числа по двете точки представиха Янка Кулинска, директор на Дирекция „Бюро по труда“- Габрово и Георги Цветков, началник на Отдел “Статистически изследвания – Габрово”.

По данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово за последното тримесечие на 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2022г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“, „Строителство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

 През последното тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 539 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. с 4,6%. Ръстът на средната работна заплата за отчетния период на годишна база е 16.3%, посочи началникът на статистиката в Габрово, като допълни, че областта се остава на седмо място в страната по размер на средната месечна работна заплата. 

Равнището на безработицата в област Габрово  за последното тримесечие на 2022г. е 3.25%, като се наблюдава увеличение с 0.09% спрямо предходната година Регистрираните безработни лица в Дирекция “Бюро по труда“ са 868. Постъпилите на работа за същия период в област Габрово са 482-ма, като 425 от тях са на първичен пазар на труда и 57- на субсидирана заетост. Най-много са постъпилите на работа в община Габрово- 233 лица, като 194 от тях са на първичен пазар на труда, а 39 са в субсидирана заетост. В община Севлиево постъпилите на работа лица са 149, от които само 5-ма са на субсидирана заетост. В община Трявна са започнали работа 40 лица- 33-ма на първичен пазар на труда и 7 лица на субсидирана заетост. В община Дряново са устроени 60 лица, от които 54-ма са на първичния пазар на труда, а 6-ма на субсидирана заетост. През 2022 година броят на обявените работни места в Дирекция “Бюро по труда“ в областта са 2178, като 1531 от тях са на първичния пазар на труда. Постъпилите на работа през годината са 2327 души, от които 513 са на субсидирана заетост.