Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив през 2022 г. е 6531, разгледани са 8319 дела, а свършените дела са 6862 дела. От свършените дела 76 процента са приключили в срок до 3 месеца от образуването им, като се запазва темпа на работа от предходните години. Това стана ясно от годишния доклад на съда за 2022 година. Данните бяха изнесени от председателя на Окръжен съд – Пловдив  Розалия Шейтанова по време на общо събрание на съдиите.

Въпреки лекият спад на броя на новопостъпилите дела, в сравнение с предходната година, когато са били 6987, действителната натовареност на съдиите остава висока през отчетния период при съпоставяне с общите данни за окръжните съдилища в страната, като Окръжен съд – Пловдив се нарежда на четвърто място по натовареност в страната сред 28-те окръжни съдилища. През 2022 г. на всеки съдия са разпределени средно по 9 нови дела месечно.