Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно съдия Мариана Момчева за председател на Районен съд – Добрич.

Мариана Момчева има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 20 години като съдия. Работила е като съдия по вписванията в Районен съд – Добрич и съдия в Районен съд – Генерал Тошево. От 2006г. е съдия в Районен съд – Добрич, като през 2015г. е назначена за негов зам.-председател и ръководител на Наказателното отделение. От октомври 2022г. е определена за и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд - Добрич.

Съдия Момчева има богат професионален опит при разглеждането и решаването на наказателни и административнонаказателни дела. Притежава най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“.

Кандидатурата й за председател е подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Добрич.