Предложението внесе Тодор Ганчев, след като Решение № 077 от 30.01.2024 г., касаещо чл. 18, ал.2, ал.3 и чл.22, ал.3 от Правилникa за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево, беше върнато за ново обсъждане от Областния управител на област Габрово.

Съглаясно взетото днес решение, възнаграждението на председателя на общинския съвет ще се определя процентно от възнаграждението на кмета на общината, в съответствие с чл.26, ал.1 от ЗМСМА (при пълно работно време – 8 часа и при непълно работно време – 4 часа работно време). Беше отменена разпоредбата на чл.18, ал.3 от Правилника, като няма да се предвижда допълнително възнаграждение на заместник-председател на Общинския съвет.

Възнаграждението на общинските съветници за един месец е в размер на минималната работна заплата, определена за страната, но не повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Отпадна и решението за допълнително възнаграждение от 50 лв. за председателите на постоянни комисии.

Гласуваните глоби за отсъствие от заседание на Общинския съвет и на комисия остават в сила.