Всеки собственик, ползвател или обитател на жилище е длъжен да впише в домовата книга домашните любимци, които се отглеждат и се извеждат на обществени места, напомнят от Община Бургас. Това диктува Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС), като за кучетата е необходимо в домовата книга да бъде вписан и номерът на ветеринарномедицинския паспорт.

Домоуправителите на входовете на сгради, които са в режим на етажна собственост, са длъжни в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост да предоставят информацията на Областната дирекция по безопасност на храните и на Общината.

В срок до 15.03.2023 г. съгласно законовите изисквания всеки управител на етажна собственост на територията на община Бургас следва да подаде информация в Общинска администрация – Бургас (на гише или по ел. поща obshtina@burgas,bg) за броя на вписаните в книгата на етажната собственост домашни любимци – кучета.

Регистрацията на домашните любимци е важна стъпка за тяхното правилно отглеждане. След като информацията за дадено животно постъпи в Община Бургас, експерти издават предписания на неговия собственик то да бъде регистрирано по надлежния ред и да му бъде поставен чип. Това от своя страна е превенция към изоставянето на домашни любимци на улицата.

За неизпълнение на задълженията по Закона за управление на етажната собственост, на домоуправителя се налага глоба от 300 до 1000 лева.