Отчетът доказва финансовата стабилност на Община Севлиево през изминалата година​, съгласно предварителния одитен доклад на Сметната палата, който дава вярна и честна представа. ​

Ритмично са изплащани субсидии в пълен размер, покриващ реалните потребности на бюджетните звена; обезпечени са всички разчетени разходи по бюджета на общината за възнаграждения и издръжка във всички дейности; осигурени са средства за подобряване на материално-техническата база; реализирана е капиталовата програма в размер на 10 212 909 лв.; привлечен е ресурс за изпълнение на проекти в размер на 2 711 988 лв.; висока е събираемостга на собствените приходи и са изпълнении постъпленията от данъчни приходи; Наличността по бюджетната банкова сметка към 31.12.2023 г., формираща преходен остатък за 2024 г. е 10 024 275 лв.

Генерираните собствени приходи са 11 036 158 лв., с които са обезпечени преките ангажименти на общината, свързани с издръжка на кметства, кметски наместничества, улично осветление, чистота, озеленяване, култура, спорт и др. Приходите от общински такси са 3 248 247 лв., което е 88% от планираните средства, от такса “Битови отпадъци” - 2 691 327 лв., такси за технически и административни услуги - 324 908 лв. и такси “Домашен социален патронаж” - 148 771 лв. От продажба на нефинансови активи са постъпили 448 961 лв., които са изразходвани целево за основни и текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, за покриване на погасителните вноски по инвестиционни кредити.

Приходите от собственост са 837 376 лв., в това число 667 262 лв. от наеми на общинска собственост, 133 032 лв. са нетните приходи от продажба на стоки и услуги, а 18 901 лв. - от дивиденти, получени от търговските дружества с общинско участие.

Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 4 740 086 лв. и представлява 43% от отчетените собствени приходи на Община Севлиево към 31.12.2023 г. В състава на данъчните приходи най-голям е относителният дял на постъпленията от данък върху превозните средства, който възлиза на 2 027 595 лв. (43% от общия обем на имуществените данъци), а също и данък върху недвижимите имоти в размер на 1 641 099 лв. (35%).

Общият обем на реализираните приходи е 58 438 281 лв., като 38 268 446 лв. (65%) са постъпленията за финансиране на делегирани от държавата дейности и 20 169 835 лв. (35%) са приходите в местни дейности. С най-голям относителен дял от 70% са трансферите от Централен бюджет - 40 388 900 лв., в това число: обща субсидия държавни дейности – 31 161 443 лв.; обща изравнителна субсидия (за местни дейности) – 2 626 400 лв.; целеви трансфери за капиталови разходи – 3 877 700 лв. и други целеви трансфери – 2 723 357 лв.

Общата бюджетната рамка, формирана през 2023 г. възлиза на 58 438 281 лв. и 2 770 787 лв. за финансиране на проекти от Европейския съюз, което образува общо ниво на отчетени разходи в обем от 61 209 068 лв.

Общия обем на разходите възлиза на 58 438 281 лв., като с най-голям дял са разходите във функция “Образование” – 20 991 030 лв. (36% от общия обем), следвани от разходите във функции БКС и околна среда – 12 072 957 лв. (21%) и “Социални дейности” – 11 930 557 лв.