За 2023 г. всеки кандидат за подпомагане има възможност за корекция или оттегляне на заявлението до 20 ноември. А срокът за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ, е 31 октомври.

Промяна: Органо-минералните торове също са „органични подобрители на почвата“

Това гласи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Проектодокументът е на обществено обсъждане до 9 октомври.

Друга промяна предвижда, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ. 

Площите, заявени за подпомагане, за които системата за мониторинг е констатирала резултат „В съответствие“ и „Неубедителни доказателства за съответствие“, ще бъдат допустими, когато не попадат в хипотезата на чл. 55 от същата наредба. 

Парцели, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „Несъответствие“, се считат за неподходящи за подпомагане.

Ако за даден критерий за допустимост на площ има данни от повече от един източник или метод на контрол – проверка на място, системата за мониторинг на площ и системата за идентификация на земеделските парцели, предимство имат данните от извършената проверка на място.

Ако такива липсват, се използва информацията от системата за мониторинг на площ и от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП). 

Ако за даден критерий за допустимост на площ липсват данни от проверка на място и от системата за мониторинг на площ, но има такива в СИЗП, допустимостта на площта ще се определя съобразно данните в нея.

Кандидатите по обвързано подпомагане могат да представят или опаковките за закупени сертифицирани и за закупени или произведени стандартни семена и посадъчен материал, или фактури и/или касови бележки с реквизитите с точно описано количество за закупени семена и посадъчен материал. Документите се подават от 1 до 31 януари 2024 г.

На кандидата за подпомагане се изпраща съобщение за всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ, до 31 октомври 2023 г. Удължаването на тези срокове е отразено и в Наредба № 4 за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

За да бъде намалена административната тежест, системата за мониторинг на площ се използва само за деклариран земеделски парцел. Ангажиментът на кандидатите да представят допълнителни доказателства във връзка с тази система отпада. Същото се отнася до ангажимента им по чл. 61, ал. 1 за представянето на обосновки при подаване на възражение от кандидата чрез СЕУ. 

Заличава се точката, според която кандидатите могат да извършат корекция на заявлението, при условие че не са били информирани, че  административните проверки са установили несъответствия. Така се премахва ограничението за стопаните да оттеглят площи, за които административно е установено, че нямат правно основание или имат застъпване.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg