Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал на територията на държавните горски стопанства към Южноцентрално държавно предприятие - Смолян. На 17 септември 2022 г. в териториалния обхват на ТП ДГС - Доспат премина природно бедствие - вихрова буря. Тя причини значителни щети на насажденията и в ДЛС Широка поляна, ДГС-Борино, като има засегнати гори и в ДЛС - Борово и ДЛС - Извора.

След усърдна теренна работа от служителите се установи, че на територията на ДГС - Доспат щетите са нанесени на площ от 98,8 хектара. За период от една година е освободена площ от 74,5 хектара от пострадалата дървесина. Остава да се извършват дейности по усвояване на пострадала дървесина на площ от 24,3 хектара, уточняват от пресцентъра на на ЮЦДП - Смолян.

За да бъдат предприети действия по възобновяване на пострадалите площи, е необходимо те да бъдат почистени от остатъците след сечта - пънове, корени и клони, заемащи около 70-80% от освободените площи. На места има наличие на останало естествено възобновяване и там няма да се извършват дейности по залесяване. Има площи, в които ще се извършва подпомагане на естественото възобновяване чрез разхвърляне на семена.