Областният управител Иван Петков изпрати към Агенцията за социално подпомагане необходимата информация за потребностите от социални услуги на областно ниво, според поетите ангажименти на общините от областта, с което на практика приключи съгласуването на областния етап от изготвяне на национална карта на социалните услуги за Област Плевен.

Направени са предложения за разширяване на следните социални услуги, ползвани към момента: резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални увреждания; услуги за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания; осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик; резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства.

Изведена е необходимост от разкриването на следните нови услуги, които не са в наличните социални услуги за пълнолетни лица с физически увреждания: резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция; здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

От направения анализ е установено, че на областно ниво е задоволена необходимостта от разкриването на следните социална услуги: резидентна грижа за деца без увреждания и с трайни увреждания, за пълнолетни лица със сетивни увреждания, здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца и за възрастни хора с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация, на деца или пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и деца жертви на трафик.

Идентифицираните потребности от социални услуги и поетите ангажименти от общините станаха ясни в рамките на проведена работна среща за съгласуване на социалните услуги за Област Плевен, с участието на: заместник областния управител на област Плевен Александър Трайков, директора на Регионална дирекция за „Социално подпомагане“ Светлана Георгиева, директори на дирекции „Социално подпомагане“ от област Плевен, експерти от Регионална дирекция за „Социално подпомагане“ – гр. Плевен, кметове и упълномощени експерти от 11-те общини на територията на област Плевен.

Направените предложения ще се включат в Националната карта на социалните услуги, която се очаква да бъде готова през тази година. Финансирането на услугите ще се осъществява изцяло или частично от държавния бюджет.