Линията на бедност в област Варна през 2023 г. e 736.48 лв. средномесечно на лице от домакинство при 637.92 лв. за страната. Под прага са били 20.3% от населението региона, като относителният дял на жените е по-голям с 4.4 процентни пункта спрямо този на мъжете - съответно 22.4 и 18.0%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в областта нараства с 22.6%.

Ако в доходите на домакинствата се включат тези от пенсии, но се изключат обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност се повишава до 26.7%. При изключване на пенсиите и останалите социални трансфери тогава равнището на бедност нараства до 36.5%.

60 % от жителите на областта имат изпитват трудности да посрещнат неочаквани разходи като неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня и хладилник или внезапно заболяване. 55 % не могат да си позволят почивка извън дома, а 42 % не могат да си позволят смяна на мебелировката.

17.2% изпитват ограничения при отоплението на жилището си, както и да си позволят консумация на месо или риба всеки втори ден. 14 изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището.

15.4% от населението живее в тежки материални и социални лишения.