Над 2200 проекта за подпомагане на млади земеделски стопани са изготвени от 2008 година насам със съдействието на Националната служба за съвети в земеделието. Всеки от тях е на стойност до 25 000 евро, като повечето от тях са вече реализирани и изплатени от Държавен фонд „Земеделие“. Това стана ясно от провелото се по-рано днес заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група в Иваново, което бе водено от областния управител на Русе Анатоли Станев. Колкото до област Русе, то за последния програмен период 2014 – 2020 година подадените проекти в региона са над 100. Необходимо е да се отбележи, че от Националната служба за съвети в земеделието са съдействали не само с изготвянето на документацията, но и с последващата реализация на проектите. От началото на този месец до 6-и януари догодина е в ход прием на нови проекти, насочени към стартова помощ за млади земеделски стопани. Според областния управител Анатоли Станев реализирането на подобни проекти ще мотивира повече млади хора да се насочат към този сектор. „Считам, че подобни дейности са основата за превръщането на българското селско стопанство в модерна част от родната икономика, която да е достатъчно конкурентоспособна на вноса от други от държави“, коментира Станев. Областният управител отчете още, че са необходими ясни и конкретни действия в този бранш, които да защитят родните производители. Предвижда се Станев да участва и в Международното изложение на местни продукти в Русе, което ще се проведе на 9 и 10 декември. Той удостои с грамота за популяризиране на добри практики в земеделието българските фирми, които са участвали в комисията през настоящата година. Такава грамота бе връчена още на кмета на Иваново Георги Миланов, където се оказа, че са се провели повече от половината заседания на комисията, както и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, която постоянно съдейства за надграждане на взаимоотношенията между администрациите и бизнеса от двете страни на река Дунав.

Предвиденият бюджет по последния прием от програмата възлиза на общо 15,5 млн. евро, като финансирането е безвъзмездно. Според изискванията средствата се изплащат на две равни вноски, като максималният брой млади фермери в страната, които ще могат да се възползват от финансовата инжекция, са 620. Първият транш е от 12 500 евро след сключване на административния договор, а останалите пари ще бъдат дадени на стопаните след проверка от Държавен фонд „Земеделие“, която да установи точното изпълнение на бизнес плана. Подпомагането се предоставя за максимум 5 години само при представен бизнес план. Изпълнението му трябва да започне най-късно девет месеца след датата на сключване на административния договор. Той задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лв. Приоритет ще се дава на кандидати с образование в областта на селското стопанство. Повече точки ще получават и проекти, които осигуряват устойчиво развитие на земеделското стопанство; изпълняват се в чувствителни сектори; залагат на биологично производство; използват цифрови технологии; създават работни места. Допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон. Те трябва да отговарят и на още три изисквания. Стопаните да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение, както и икономическият размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем да е в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро. Също така те трябва да бъдат регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани не по-късно от 24 месеца към датата на подаване на проектното предложение. Земеделските стопани могат да се занимават както с обработване на земя, така и с отглеждане на животни.  

В рамките на заседанието бе представена и дейността на две водещи в сферата на земеделието фирми в региона. Едната от тях е „Разсадник – Божичен“, а другата е „Метал Груп ТТ“ ЕООД, която е сред лидерите в производството на оранжерии и парници в цялата страна.  „Целта ни е да създадем продукт, който ще съхрани и умножи добивите от непредвидимият климат в последните години. Различаваме се от останалите по това, че разработихме вариант на конструкция за оранжерия, която е здрава, силна, стабилна и устойчива на различните климатични условия“, споделят от „Метал Груп ТТ“. Те предлагат оранжерии с ширина 3м., 4м., 6м., 7м., 8м. и 9м., като дължината е според  потребностите на клиента. Компанията е позната на търговците като коректен и прецизен производител сред търговците. Колкото до разсадника в Божичен, то той е създаден през 2013 година и е изграден върху земеделските земи до река Русенски лом на площ от 12 декара. На място се отглеждат разнообразни туи с различни видове и размери. „Висококачествените разсади, съвременните поливни системи и земеделска техника гарантират качеството на продукцията, защото ние знаем, че нашата и вашата градина заслужават само най-доброто озеленяване“, коментираха от фирмата.

На заседанието присъстваха още областният управител на Разград Драгомир Златев, заместник-председателят на Окръжния съвет в Гюргево Кристиян Анкулеску, както и директорът на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните инж. Иван Ласонин, Деница Гаджева, която е координатор на офиса в Русе на Националната служба за съвети в земеделието, заместник-кметът на община Иваново Пламен Дончев, общинските съветници Ивалинка Цанкова и Димчо Киряков, а също и инж. Красимир Георгиев, който е временно изпълняващ длъжността директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“. Инициативата се осъществи със съдействието на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.