Планираните ставки по интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша“ (пасторализъм) за Кампания 2023 са 168,15 евро/ха за стадо без каракачански кучета и 177,36 евро/ха за стадо с каракачански кучета. Това стана ясно по време на информационната кампания за Стратегическия план на Министерството на земеделието.

Животновъди, вижте за какви плащания за хуманно отношение ще може да кандидатствате

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане, трябва да притежават най-малко или 50 овце, или 10 говеда, или комбинация от разрешените видове животни, но не по-малко от 10 ЖЕ. Те трябва да притежават не по-малко от 10 ЖЕ от видовете животни, с които е разрешено извършването на паша.

Животните се извеждат на определените пасища най-малко 3 месеца от годината в периода май – октомври (90 дни). Изключения се допускат при изрични разпоредби/разрешение на дирекциите на националните и природни паркове или органите по управление на зоните от Натура 2000.

Земеделските стопани трябва да извършват паша на площ от минимум 5 ха. На едно животно (от заявените) от всеки до 50 броя се поставя устройство, което позволява проследяване на движението му. 

В обхвата на подпомагането се включват планински пасища на

•    териториите на Националните паркове с обособени зони за извършване на сезонна паша на селскостопански животни, съобразно годишните планове за паша, издавани от дирекциите на национални паркове Рила, Пирин и/или Централен Балкан. 
•    териториите на природни паркове с обособени зони за извършване на регулирана паша на селскостопански животни съгласно планове за управление; 
•    в зони от мрежата Натура 2000 с утвърдени планове за управление и обособени зони за извършване на сезонна паша на селскостопански животни.

Изключени са териториите на резерватите и поддържаните резервати. 

Животновъдите трябва да разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии. За природните паркове е нужен документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк.

Извежданите на паша животни трябва да са идентифицирани в информационната системата по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП. Стопаните спазват изискванията за натоварване на пасищните системи, за които са им предоставени географски цифрови данни и разрешителни за паша, с гъстота от 0,3 до 0,4 ЖЕ/ха.

Ангажиментите са 3-годишни, като по преценка и предписание на Дирекциите на националните и природните паркове и органите по управление на защитените зони пашата върху даден парцел може да бъде преустановена. 

Ангажиментът не се поема за едни и същи фиксирани земеделски парцели и един и същ размер на площта – те могат да варират в зависимост от състоянието на пасищата и целесъобразността на пашата.

Бенефициентите трябва да водят дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на поетите задължения.

Когато дейността се изпълнява с придружаващи стадото кучета за опазване на животните от нападения на хищници, те не трябва да застрашават хора. На всяко куче трябва да е поставена „спъвачка“, както и допълнителни обезопасителни средства при необходимост. 

Земеделските стопани, които притежават не по-малко от две кучета от каракачанската порода и/или кучета от порода „Българско овчарско куче“, ще получат допълнително агроекологично плащане. За целта са длъжни да представят за всяко куче Родословен сертификат за произход, издаден от Международната асоциация на каракачанските кучета или друга развъдна организация, получила разрешение за дейност по реда на Закона за животновъдството.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg