Вчера в Национална Априловска гимназия споделиха радостната новина, че тази седмица министърът на културата подписа заповед № РД09-529 от 25.07.2022 г. , с която одобрява финансиране в размер на  1 172 276, 78 лв  за фасадна реставрация, включително и подмяна на дограма на Национална Априловска гимназия. Това е резултат от съвместните усилия на ръководството на училището и Областна администрация, насочени към запазване на сградата, завещана ни от Васил Априлов. От началото на тази година бяха проведени редица разговори в различни министерства в стремежа ни да осигурим средства за ремонт, реставрация и модернизация на сградата. Училището е одобрено за финансиране и от инвестиционната програма на МОН за 2022 г., а отпуснатите средства са за изпълнение на основния ремонт на покривите с мълниезащитна и заземителна инсталация. След проведена публична процедура за избор на изпълнител, бе сключен договор и се очаква ремонтните дейности да започнат в началото на м. август. Предстои да бъде обявена обществена поръчка и за СМР, финансирани от МК. Очакваме да бъде отпуснато от МОН и финасирането за изолация на сутерен.

С реализацията на всички тези мерки ще се осигури по-добра среда за учене и обучение в НАГ и ще се съхрани сградата, която е паметник на културата от национално значение. Тези хубави новини доказват, че когато има партньорство и всички заинтересовани страни са въвлечени в процеса, резултатите са налице. Министерство на образованието и науката и Министерство на културата участваха съвместно и споделиха отговорността за поддръжката на сградата и привеждането й в състояние, което отговаря на изискванията за съвременна образователна среда.