Загробените опасни отпадъци, които бяха установени от експертите на РИОСВ-Русе при извънредна проверка на 9 юни в местността „Под Ормана“ - край  Русе, се съхраняват в  метални варели и пластмасови контейнери, в обособен склад, разположен на територията на имота, под отговорно пазене. Към настоящия момент се води досъдебно производство, което не позволява извеждането им от имота и предаването им на лица, притежаващи разрешителни документи. Резултатите от взетите почвени проби не показват съдържание на  пестициди, каквито бяха първоначалните опасения. Веществата са с недоказан произход и състав, поради липса на акредитирана лаборатория в страната. По смисъла на Закона за управление на отпадъците това са опасни отпадъци, като заключението се базира на предоставен от ползвателя на имота паспорт за безопасност, в който е отразено, че веществата са опасни за водни обекти.  На нарушителя е дадено предписание да извърши класификация на отпадъка, което не е изпълнено в срок. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.  РИОСВ – Русе продължава работата по случая.