Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), в което категорично възрази срещу рязкото увеличение на цената на ВиК услугата за 2023 г. с 81,25% в област Кюстендил. В сравнение със сега действащата – от 2,016 лв. с ДДС, е предвидено тя да стане 3,654 лв. с ДДС.

Представителят на Омбудсмана на заседанието - главен експерт Цветанка Илиева в отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“, подчерта, че в Община Дупница цената за 2024 г. ще се увеличи със 163,10%, т.е. от 1,392 с ДДС тя ще бъде увеличена на 3,662 лв. с ДДС и то без да е отчетена инфлацията. Посочи също, че Община Дупница иска да излезе от Асоциацията, но не е взето единодушно решение за това.

„Като отчитаме, че цената не е променяна от 10 г., това рязко увеличение е неприемливо. Още повече, че цената на ВиК Кюстендил е формирана без корекция на изпълнението на показателите за ефективност, тъй като дружеството нямаше одобрен бизнес план за периода 2017 г.-2021 г.“, напомня в позицията си омбудсманът, както и че това увеличение ще доведе до още по-голяма несъбираемост на вземанията. Сега събираемостта е около 77%, като за 2023 г. е заложена 87,55%.

В позицията на Омбудсмана се посочва още, че няма приложени становища на общините към внесения в КЕВР бизнес план.

Обръща се внимание на факта, че на практика общините Кюстендил, Дупница и Бобов дол не са дали съгласие за бизнес плана, а те имат  58,04% от гласовете в АВиК, като на територията на трите общини живее 89,37% от населението в АВиК. 

„За“ бизнес плана с блокиращата квота на държавата са гласували 41,96% от гласовете, т.е., планът не е съгласуван от асоциацията, но КЕВР приема, че той е приет без възражение“, отбеляза експертът.

          Подчерта, че очаква Комисията да върне на работната група проекта на решение относно утвърждаване и одобряване на цените в бизнес плана за ВиК Кюстендил.

          В становището си омбудсманът обръща внимание и на друг факт, че ВиК операторът не е представил конкретни резултати от консултации с потребителите и пита какви са били становищата на потребителите и как те са намерили отражение.

          „Считам за необходимо да Ви информирам, че след увеличение на цените на ВиК услуги до омбудсмана постъпват жалби и сигнали с подписки. Гражданите разбират за увеличението едва след като пристигнат новите сметки. Затова е важно да има проведени консултации с потребителите, за да бъдат информирани предварително и да могат да заявят позиция преди предаване на бизнес плана в КЕВР, така че Комисията да зачете тези резултати. В момента това не се изпълнява и КЕВР продължава да неглижира проблема“, заяви експертът.

Изтъкна още, че в бизнес плана е посочено, че на територията има 46 села, които не се обслужват от оператора, както и че и през 2022 г. се планира ВиК дружеството да започне да обслужва жителите на 8 населени места. По тази причина омбудсманът иска разяснение, дали тези 8 населени места вече се обслужват и включени ли са водните количества за доставяне на вода и ако не – защо и какво следва от това. Попита още за останалите места кога ще бъде осигурено водоподаване от ВиК Кюстендил и какви са плановете на дружеството, защото в плана липсва такава информация.  

На заседанието главният експерт обърна внимание, че през 2021 г. дружеството  приключва на по-голяма загуба в сравнение с 2020 г. – от 155 000 лв. на 203 000 лв.Подчерта, че ако не е била подкрепата от държавата чрез безвъзмездните финансирания, включени в приходите за 2021 г. (942 000 лв., от които 444 000 лв. компенсации за цените на ел. енергия и 498 000 лв., за мярката 60/40), финансовото състояние е щяло да бъде още по-лошо, а загубата значително по-голяма. 

Допълни, че и при този ВиК оператор числеността на персонала не се определя спрямо броя на обслужваните потребители.

„Безспорно е необходимо да се увеличават възнагражденията, но това трябва да върви успоредно с изпълнение на заложените цели в бизнес плана, но за съжаление не може да се направи оптимистичен извод за това“, категорична е Ковачева. В становището се отбелязаоще, че в плана е заложено изпълнение само на 15 от общо 30 показатели за качество до 2026 г., както и че не става ясно какви мерки ще се вземат за подобряване на услугата в населени места с режим на водоподаването.

          В позицията си до КЕВР омбудсманът пита и кога и как ще бъдат отчетени получените компенсации за ел. енергия от ВиК операторите за 2021 и 2022 г. в утвърдените цени от регулатора, а също кога и как ще бъдат отчетени получените от бюджета средства за финансиране.