С тайно гласуване по време на днешната сесия, общинските съветници избраха двама зам.-председатели. Това са Тодор Ганчев и Ердоан Узунов, които при необходимост ще заместват председателя на Общинския съвет д-р Явор Памукчиев.

Днес бяха ситуирани и постоянните комисии към Общинския съвет в Севлиево, които ще се състоят от по 5 члена. Бяха избрани и председателите им.

На постоянната комисия “Бюджет, финанси и стопанска дейност” - Здравка Лалева, на “Екология и рационално използване на природните ресурси” - Атанас Атанасов, д-р Сюзан Садъкова - Томева беше избрана за председател на постоянната комисия “Здравеопазване и социални дейности”, Митьо Митев - на “Земеделие и гори”, Исмаил Хаджихасан - на “Младежки дейности, спорт и туризъм”. Постоянната комисия “Образование, култура и вероизповедания” ще се председателства от Соня Гъркова, а “Общинска собственост и териториално и селищно устройство” - от инж. Павлин Ганчев.

Председател на “Сигурност, обществен ред и организация на движението” е Ердоан Узунов, а на “Приватизация и следприватизационен контрол” - Георги Георгиев. Беше избрана и постоянна комисия при Общинския съвет за проверка на декларациите и установяване на несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията, чийто председател е адв. Недко Георгиев.

Пълен списък на комисиите и членовете на https://www.sevlievo.bg/bg/article/6205/obs-1.html