Община Видин подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на Проект „За по-чист въздух в Община Видин“ по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Политиката за по-чист въздух на Община Видин е дългосрочна и цели да разреши проблема с влошеното качество на атмосферния въздух, чрез намаляване емисиите на фините прахови частици, причинени от битовото отопление - един от основните източници на замърсяване на околната среда. Настоящият проект се явява естествено продължение на постигнатото от изпълнението на предходния, преминал при изключително висок интерес от страна на гражданите.

Очаква се подаването на заявления да започне през месец юни 2024 г., за което Община Видин ще информира заинтересованите лица допълнително. Прогнозният брой домакинства, които ще се възползват от нови екологични  алтернативни устройства са 3782 бр.

Стойността на проекта е 23 452 193,46 лв. (100 % БФП), от които: 19 934 364,45 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 3 517 829,01 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.