Община Мездра, както водещ партньор за административно и финансово управление, кандидатства със седем проектни предложения за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по процедура BG-RRP-4.023 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

От подадените девет заявления за участие в процедурата Община Мездра сключи партньорски споразумения за подготовка и подаване на проектни предложения със седем Сдружения на собствениците (СС), които отговарят на изискванията на процедурата:

• СС „Балкан 1“ - ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №40,

• СС „Каменица“ - ул. „Баданец“ №4,

• СС „Тройката“ - ул. „Александър Стамболийски“ №134, бл. 3,

• СС „Железничар“ - ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4, вх. А, Б и В,

• СС „Мездра“, ул. „Александър Стамболийски“ №132, бл. 4,

• СС „Блок 1“ - ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35, вх. А, Б, В и Г,

• СС „Каравелов 31“ - ул. „Любен Каравелов“ №31.

Всички подадени заявления и приложените към тях документи са проверени за допустимост. Поради несъответствия с изискванията на процедурата две от подадените проектни предложения – тези на СС „Теменуга“ - ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №57 и на СС „Чавдар-2020“ - ул. „Първи май“ №18, на този етап от проверката са отпаднали.

Седемте проектни предложения, с които Община Мездра кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, са на обща стойност 4 377 767.98 лв.

„Благодаря на целия експертен екип с ръководители инж. Николинка Кътовска - заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, и инж. Розалина Георгиева - директор на дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, за огромните усилия, които положиха, за да бъдат подготвени всички необходими документи и подадени в срок проектните предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, заяви по този повод кметът на община Мездра Иван Аспарухов.

Предложенията са подадени чрез портала на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Предстои да бъде извършена оценка и класиране на подадените проекти от оценителна комисия на национално ниво.