Община Ловеч обявява втора сесия за кандидатстване с проекти по Правила за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар. Ще се финансират проекти по следните Направления: Направление 2 – „Фестивали;  Направление 3 - „Иновативни събития“ и Направление 4 - „Издания“.
Срокът за подаване на проектни предложения по Направление 2 – „Фестивали“ е 17.00 ч. на 16 септември 2022 г, а максималната сума, за която може да се кандидатства е 2 000 лв. Допустимо е да кандидатстват само организации, които вече са получили одобрение за финансиране на проект по Направление 1;

По Направление 3 - „Иновативни събития“ може да се кандидатства в срок до 17.00 ч. на 16 септември 2022 г, като максималният размер на финансиране е до 1000 лв. Ще бъде подкрепено реализирането на нови дейности в сферата на културата: свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и запазване на народното творчество.

По Направление 4 – „Издания“, документи за кандидатстване се приемат в срок до 17.00 ч. на 16 септември 2022 г. Финансирането за стихосбирка е до 500.00 лв., а за белетристична творба – до 3000 лв.

За финансиране на събития и дейности от културния календар на Община Ловеч може да кандидатстват юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт.

По Направление 4 „Издания“ е допустимо да кандидатстват издателства, които представят ловешки писатели или важни за града издания, както и физически лица.

Документите за кандидатстване се приемат в Деловодството на Община Ловеч с кореспондент Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ или се изпращат по електронен път, на адрес: obshtina@lovech.bg, подписани с електронен подпис.

Необходимо е кандидатите да подадат в срок пълния пакет документи, подробно разписани в Правилата за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар на Община Ловеч. 

Календарът на културните събития на Община Ловеч реализира и подкрепя събития, посветени на значими исторически дати, провеждането на фестивали, панаири на изкуствата и пленери, нови дейности в сферата на културата, свързани с обучение на деца по изкуства, привличане на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и запазване на народното творчество, както и важни за града издания.

Пълните Правила за кандидатстване, както и проектната документация могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Ловеч – https://www.lovech.bg/bg/pravila-za-razrabotvane-i-finansirane-na-sabitiya-i-deynosti-ot-kulturniya-kalendar-na-obshtina-lovech