Общинският съвет утвърди изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2022/2023 г. в ПГ „Васил Левски“ - гр. Мездра и в ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица.

За целта двете учебни заведения ще бъдат дофинансирани от общинския бюджет съответно със 17 678 лв. и с 46 350 лв. Решението беше взето на септемврийската сесия на местния парламент.

С друго свое решение ОбС даде съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини на територията на общината, считано от учебната 2022/2023 г.

ОбС прие уточнения годишен план на бюджета на Община Мездра за 2020 г. по прихода и разхода в размер на 29 322 290 лв. и отчета за изпълнението на Бюджет 2021 на Община Мездра в размер на 23 576 656 лв. Спрямо 2020 г. уточненият годишен план на бюджета за миналата година е с 6 907 822 повече, а изпълнението на Бюджет 2021 - с 4 183 068 лв. повече в сравнение с изпълнението на бюджета през 2020 г.

Приети бяха също отчетът на капиталовите разходи през 2021 г., отчетът за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г., отчетът на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и на Структурните фондове към Националния фонд, отчетът на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и отчетът на сметките за други средства от ЕС.

Актуализирана беше средносрочната бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2023-2025 г. и беше приет финансовият отчет на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за второ тримесечие на 2022 г.

Местният парламент възложи на Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ при Община Мездра да продължи с шест месеца изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа+ в община Мездра“, реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и даде съгласие финансираните услуги по проекта да продължат да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на удължаване на услугата.

ОбС потвърди свое Решение №527 от 25.08.2022 г. относно одобряване на частично изменение на Общия устройствен план на община Мездра за промяна на устройствената зона като „предимно производствена зона“, допускаща реализиране на обекти на техническата инфраструктура - „Фотоволтаични електроцентрали“, в 7 поземлени имота в землището на с. Старо село, което беше върнато за ново обсъждане от областния управител на област Враца.

ОбС избра Йоана Милошева за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Боденец, считано от датата на постановяване на решението до полагане на клетва от новоизбрания кмет на населеното място.

Председателят на ОбС Яна Нинова беше определена за представител на ОбС - Мездра в Областния съвет за намаляване риска от бедствия в област Враца.

ОбС даде мандат на кмета на Мездра Иван Аспарухов да представи позицията на общината по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца, което ще се проведе на 14.10.2022 г.