С Решението Общинският съвет одобрява Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на Дряново, допълва и одобрява схема на паркингите в град Дряново и дава съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа.

            При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че с конкретния административен актОбщински съвет - Дряново е приел режим за разпореждане с общинска собственост, който противоречи на Закона за общинската собственост (ЗОС), създава пречки или ограничения за нейното използване, като не предоставя данни за предварителна оценка на въздействиетои информация относно това публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страниците на Община Дряново и на Общинския съвет, каквито са изискванията на Закона за административните актове.

            Съгласно ЗОС първостепенните улици са обекти - публична общинска собственост от първостепенно значение, които задоволяват обществени потребности. Под такъв режим попадат и паркоместата разположени на общински улици, видно от приложените схеми за паркиране. В същия закон се регламентира и реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с общинска собственост, който се определя не с общи правила, а с Наредба на общинския съвет. Общински съвет – Дряново е приел такъв нормативен акт, а именно – „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново”. С въвеждането на „Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново”, Общински съвет – Дряново създава особен режим, който не е предвиден в нормативната уредба и дори повтаря част от вече разписаните правила.

            В Заповедта на областния управител е посочено още, че общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението, съобразно разпоредбите на закона, без да се създават пречки или ограничения за нейното използване. Такива пречки се създават с въвеждането на специален режим относно допустимите кандидати за наемане на паркоместа в централната градска част, описан в „Общите правила”. Липсва  и информация публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страницата на Община Дряново, съответно на страницата на Общинския съвет. Липсват и данни за предварителна оценка на въздействието и за това предоставена ли е възможност на заинтересованите лица да участват в процеса чрез своите предложения и становища в законоустановения за това срок.

            Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14–дневен срок от получаването на Заповедта на Областния управител.