Какви ще са правилата за подпомагане на площите в Натура 2000 през следващите пет години, става ясно от Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенция „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”. Тя е публикувана за обществено обсъждане до 25 май.

Вижте Наръчника за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2023

Интервенцията е включена в Стратегическия план за земеделие за периода 2023-2027 г. Ще се предоставят се компенсаторни плащания за трите основни вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи); обработваеми земи; и трайни насаждения.

Минималната площ за участие в интервенцията е 0,5 ха. Подпомагането е на хектар земеделска земя за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност.

Забрани за постоянни пасища:

•    забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15 юни;
•    забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;


•    забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
•    забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.

Забрани за обработваеми земи и трайни насаждения:

•    забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
•    забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;
•    забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;
•    забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.

Базови изисквания за постоянно затревени площи

•    ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство.
•    ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ. 
•    ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на Натура 2000.

Базови изисквания за обработваеми земи и трайни насаждения

•    ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ. 

Земеделските стопани подават заявление съгласно Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (Обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.). Ако се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000, кандидатът избира само едната.

В проектонаредбата се уреждат още извършваните проверки, намаления или отказ на плащанията от страна на ДФЗ, последователността на налагане на намаления, когато са налице условия за прилагането на такива.

В Стратегическия план са посочени и планираните средни единични суми за подпомагане през следващите пет години:
•    За обработваеми земи: 46 евро/ха;
•    За постоянно затревени площи: 32 евро/ха;
•    За трайни насаждения: 95 евро/ха.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg