Няколко нови специалности са включени в план-прием за предстоящата учебна 2024/2025 година в област Смолян. Пример за това са включената паралелка с нова професия „Биотехнолог“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Рудозем. Тя е предложена предвид нуждите на козметичната и хранителната промишленост в местната икономика, „Организация на туризма и свободното време“ е залегнала в Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм - „Никола Й. Вапцаров“ в град Чепеларе, „Компютърна графика“ в Средно училище „Антим I” – Златоград, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Приложно програмиране“ в СУ „Димитър Благоев“ – гр.Доспат, „Програмно осигуряване“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Върбина, „Графичен дизайн“ в СУ „Св. Княз Борис I”-с.Старцево.

При заложена норма от 26 ученика в паралелка, общият брой на планирани паралелки за 2024/2025 учебна година за област Смолян е 43, от които 20 профилирани и 23 професионални. От тях 2,5 са в дуална форма на обучение по 5 професии. Десет  от предложените паралелки са с очакван недостиг по 16 специалности.  28,5 % са предвидени като STEM профили и специалности. По отношение на държавния план-прием в V клас, е включена една паралелка с природо - математически профил в ППМГ „Васил Левски“ – Смолян, като е спазено изискването до 2 % от общият брой ученици, завършващи 4-ти клас.

Това става ясно от провелото се заседание на Областната комисия по заетост.. 

Училищната мрежа в област Смолян обхваща 24 училища, от които: средни училища  (СУ) – 14,  в т.ч. паралелки с професионална подготовка (ППП) – 7; Профилирани гимназии (ППМГ, ЕГ) – 2; Професионални гимназии – 6, от които 4 към МОН и 2 на общинско финансиране; спортни училища – 1; училища по изкуства към Министерство на културата – 2.

Към момента професионалното образование е с превес пред профилираното на територията на  общините – Неделино, Чепеларе и Баните. В приблизителни сходни стойности е съотношението на територията на общини – Борино и Смолян. А при останалите общини – Доспат, Девин, Мадан, Златоград и Рудозем, профилираната подготовка е все още с далеч по-високи стойности пред професионалната.