През 2023 г., област Пловдив отбелязва значителна вътрешна миграция, с над 5.5 хил. души, които са променили адреса си в рамките на областта и страната. Най-голямо движение се наблюдава от градовете към селата, с почти 2.4 хил. души, които са сменили местоживеенето си. В резултат на тези преселвания, населението на селата се е увеличило с 801 човека.

Населението на Пловдив нараства, но застарява

Населението на Пловдив нараства, но застарява

От друга страна, 10 558 души са избрали област Пловдив за свое ново местоживеене, като са се преселили от други части на страната. В резултат на тези миграционни потоци, населението на областта се е увеличило с 5 120 души през 2023 г. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Юг, част от Националния статистически институт.

Населението на Пловдив нараства, но застаряваНаселението на Пловдив нараства, но застарява

През изминалите 12 месеца област Пловдив отбелязва отново продължаващ процес на застаряване на населението, при същевременно увеличение на броя на живородените деца и намаляване на броя на умрелите лица. Въпреки това, детската смъртност се увеличава, а броят на сключените граждански бракове и бракоразводите намалява.

Населението на Пловдив нараства, но застаряваНаселението на Пловдив нараства, но застарява

Населението на областта е 633 586 души, като жените са повече (52.3%). Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, като 22.5% от населението е на възраст 65 и повече години.

Населението на Пловдив нараства, но застарява

През 2023 г. са родени 6 146 деца, от които 99.5% са живородени. Въпреки това, броят на умрелите е 9 168 души, което води до отрицателен естествен прираст на населението от минус 3 050 души.

През същата година са регистрирани 2 177 юридически брака, като броят на регистрираните бракоразводи е 893. Голяма част от разводите са по взаимно съгласие.