По справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), от началото на програмния период през 2014 г. до края на месец юни 2022 г., по Оперативните програми в област Добрич са сключени 710 договора за над 250,8 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) възлиза на 204,4 млн. лв., като одобрените и изплатена средства са 177,7 млн. лв. или над 87%. В процес на изпълнение са 179 договора за над 114,2 млн. лв. БФП. Местните предприятия и неправителствени организации изпълняват 144 проекта на стойност 10,9 млн. лв. безвъзмездна подкрепа, а общинските проекти са 35 за 103,3 млн. лв. БФП. В обобщената информация не са включени договорите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., тъй като системата ИСУН 2020 започва да се прилага от Управляващия орган от пролетта на 2018 г.

През първото шестмесечие на 2022 г. са стартирали 57 проекта за 8,9 млн. лв., от които 5,6 млн. лв. са БФП (с Програмата за развитие на селските райони). Общинските администрации от областта са подписали общо 10 договора за 1,3 млн. лв., изцяло безвъзмездното финансиране. Най-много проекти са подкрепени от Програмата за развитие селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) – 27, следвана от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) с 18 проекта и 7 договора по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Съгласно данните в системата ИСУН 2020, най-много одобрени проекти към юни 2022 г. са по ОПИК 2014-2020 г. – 513 за 25,6 млн. лв. БФП. От тях, 467 за 9,6 млн. лв. са договори за подкрепа на предприятия от различни икономически сектори и категории, турооператори и автобусни превозвачи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В процес на изпълнение са 76 проекта отново за подкрепа на предприятията пострадалите от ограничения наложени във връзка с COVID-19 и 2 проекта за подобряване на производствения капацитет на предприятие в гр. Добрич и за разработване на иновативен прототип на енергийно независима ваканционна къща в гр. Генерал Тошево.

Общо 73 договора е финансирала Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за над 19,5 млн. лв. БФП. В процес на изпълнение са 21 проекта за предоставяне на социални и патронажни грижи на нуждаещите се, обучения и разкриване на нови работни места и подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства. През настоящата година, Общините град Добрич, Добричка и Генерал Тошево подписаха договори за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. В областния град бе разкрита социалната услуга „Приют за бездомни лица и семейства“ с капацитет 15 места, чрез която ще се осигурява подслон, храна, здравни грижи, хигиена и социално консултиране на бездомни лица.

На трето място, по сключени договори се нарежда ПМДР 2014-2020 г. с 71 проекта за 17,5 млн. лв., като 9,9 млн. лв. са БФП. С над 1,4 млн. лв. са подкрепени общо 19 бенефициента за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 поради временно преустановяване на риболовната дейност. Всички финансирани проекти са в процес на реализация, като 32 за 7,7 млн. лв. БФП са за изграждане и оборудване на ферми за аквакултури, модернизиране на предприятие за преработка на миди, осигуряване на безопасността и условията на труд на плавателните съдове и др. Чрез Стратегията за ВОМР на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“, програмата е финансирала общо 4 проекта за 793 049 лв. БФП на общините Шабла, Балчик и Каварна. Те са насочени към инвестиции в публичната инфраструктура и към възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия”.

По размер на привлечени европейски средства, на първите места се нареждат Оперативните програми „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) с 93,01 млн. лв. БФП и 50,1 млн. лв. безвъзмездни средства от „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР). По ОПОС 2014-2020 г. са приключени 5 проекта за закриване и рекултивация на общински депа в общините Тервел, Генерал Тошево и Каварна, реконструиране на ПСОВ Тервел, доизграждане на канализационната и водопроводна мрежа на град Тервел,  подобряване на водният сектор в град Добрич и кампания за опазване на биоразнообразието. До 2024 г. ще продължи изпълнението на проекта на Община Шабла за подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска.

Общините град Добрич и Генерал Тошево, като допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. са договорили 34,5 млн. лв. БФП по 18 проекта за реконструиране, обновяване и модернизация на образователна инфраструктура, предоставяне на социални услуги; създаване на привлекателна градска среда, енергийно обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градския транспорт в областния град и др. Отчетени са 15 проекта и е изплатена 35,8 млн. лв. БФП.

Общо 8 проекта за 2,5 млн. лв. БФП са подкрепени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за социална, образователна и професионална интеграция на уязвимите групи, и осигуряване на равен достъп до образование на децата. Успешно са отчетени 6 проекта за над 1,6 млн. лв. БФП от общините Балчик, Добричка, Шабла, Професионалната гимназия по техника и облекло в гр. Тервел и две неправителствени организации.

По Оперативна програма „Храни“ общините от областта са сключили 15 договора за над 1 млн. лв.

С подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., в продължение на вече 11 години Областен информационен център - Добрич предоставя безплатна експертна информация за възможностите за финансиране на проектни идеи с европейски средства на потенциалните бенефициенти в област Добрич.

През текущата година, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е подкрепила 27 проекти за 3,7 млн. лв. БФП., от които 17 проекта за 1,1 млн. лв. са финансирани чрез Стратегиите за ВОМР на местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“ и „Тервел-Крушари“. Одобрени за финансиране са 9 проекта на  земеделски стопани за реконструкция, разширяване, модернизиране на животновъдните им стопанства, а 3-ма производители ще си закупят земеделска техника. За съхраняване и популяризиране на природното и културно наследство на Добруджа са финансирани 5 проекта, като 3 са за провеждане на местни фестивали. През тази година, община Добричка стартира проект за извършване на рехабилитация на уличната инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол, а Община Крушари ще подобри и дообогати материално-техническата база на седем функциониращи читалища на територията на общината.