Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ удължи до 15 март 2024 г. приема на проектни предложения по подмерките  4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" към Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

С бюджетът от 77 000 лв. процедурата BG06RDNP001-19.547 МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е насочен към подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.

С проектни предложения могат да кандидатстват земеделски стопани, физически или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, и стопанството им не е по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро, измерено в стандартен производствен обем. 

Минималният праг на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 2 000 лв., а максималния  77 000 лв., като процента на съфинансиране е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта.

Финансирането може да се вложи в закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост(земя), закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за земеделския производствен процес, закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, инвестиции за съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата и др.

По процедурата BG06RDNP001-19.598-МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими кандидати са и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на  туристически услуги.

Бюджета на процедурата е 30 000 лв., като размерът на финансиране е от 1 400 лв. до 30 000 лв., а подпомагането е до 70% от общия размер на допустимите разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.

Одобреното финансиране може да бъде вложено в материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и др.

Задължително изискване и по двете процедури е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.

Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 2020 ТУК.

Пакетът с документи за кандидатстване и изпълнение e публикуван в системата ИСУН 2020 и на електронната страница на МИГ „Тервел-Крушари“.