Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа представиха през бизнеса в Добрич процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, като обърнаха внимание, че основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Отбелязано бе, че общият бюджет на процедурата, чийто краен срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 31.01.2024 г., е в размер на 293,4 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуални проекти е 50 000 лв., а максималният се определя от категорията на предприятието – кандидат. Микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 500 000 лв., а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лв. Съфинансирането е от 20 на сто до 50 на сто в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Днешната информационна среща е част от кампания на Министерството на иновациите и растежа. Предстои подобни информационни дни да се проведат на 14 декември в Шумен и на 15 декември във Варна.

Приветствие пред участниците в срещата поднесе областният управител на Добрич Йорданка Костадинова, която благодари на екипа, че в кампанията е включен и Добрич и изрази увереност, че срещата ще бъде ползотворна и ще доведе до повишаване конкурентоспособността на икономиката на региона.