До 1 ноември ще продължи общественото обсъждане на промените в условията за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план.

Четете още: Готвят лесен достъп до земя за всички, заети в селското стопанство


В резултат на одит от Европейската комисия за прилагането на интервенциите „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ е отправена забележка, че дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ не е допустима за подпомагане по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и следва да бъде част от интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“.

Мотивът на ЕК е, че дейността е с инвестиционен характер и нейното изпълнение не е свързано с преструктуриране на лозови насаждения, каквато е целта на интервенцията. 

В официалното писмо на ЕК по казуса с недопустимата дейност се обръща внимание, че страната ни не следва да допуска финансиране за закупуване на гроздокомбайни, тъй като това впоследствие ще бъде разглеждано като недопустим разход.

Приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по интервенцията за преструктуриране на лозя започна на 16 октомври и е необходимо да се вземат спешни мерки за изменение нормативната уредба. Затова възможността за закупуване на гроздокомбайни ще бъде премахната от списъка с допустими дейности за конверсия на лозята. 

Освен това тъй като към момента не е започнала работата на Взаимоспомагателния фонд и тепърва предстои неговото учредяване и акредитиране, за кампания 2023 г. няма възможност да се прилага интервенцията за управление на риска, като инструмент за стабилизиране на доходите на земеделските стопани. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg