64 деца от русенска област са върнати обратно в класните стаи през последните два месеца, това стана ясно от проведеното заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата се състоя днес в Министерски съвет и бе водена от премиера академик Николай Денков, а в нея участва и областният управител на Русе Данаил Ковачев. „Проблемът с преждевременното напускане на образователната система е сериозен и изисква комплексен подход. Ако не съумеем да приложим такъв, то това ще доведе до последствия на по-късен етап и до други по-сериозни последствия в икономическата и социалната сфера. Необходими са реални мерки, които да върнат децата обратно в училище“, сподели областният управител.

По време на заседанието, на което присъстваха министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, областни управители и представители на различните институции на национално ниво, имащи отношение по темата, бяха обсъдени постигнатите до момента резултати и мерките, които предстои да бъдат взети. По данни на правителството делът на отпадналите от детска градина и училище е намалял с 40% за последните 6 години. За същия период над 50 000 деца и ученици са върнати и задържани в образователната система. Според експерти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците е липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството. Други семейни причини, отсъствия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от образователния процес. Независимо от това обаче се наблюдават и някои положителни тенденции. Незаписаните спадат близо 10 пъти – от 422 деца и ученици през 2017 година до 45 през настоящата учебна година, като от тях 33 са били в задължителна предучилищна възраст. Процентът на отпадналите също бележи рязък спад. През 2017 отпадналите от образователната система са били 130, а сега те са около 60. От януари тази година досега са извършени 552 посещения на адрес. Според областния управител Данаил Ковачев резултатите за региона показват провеждането на ефективни политики. „Изграденото междуинституционално сътрудничество е на много високо ниво и очевидно дава резултати. Целта ми през следващите четири години ще е то да бъде надградено“, коментира Ковачев.

В цялата страна работят 1223 екипа за обхват с включени 18 629 участници от различни институции. За област Русе екипите са 31, като в състава им влизат близо 400 души.

По време на заседанието бяха обсъдени възможности за ускоряване на обмяната на информация за деца и ученици, които задължително трябва да посещават градина и училище от 15 септември. Тема на срещата беше и оптимизирането на дейностите и подобряване на работата на екипите. Координационното звено по Механизма обсъди възможна промяна на графика на дейностите по обхват на децата. Участниците в срещата акцентираха не само върху ролята на представителите на институциите в процеса на обхващане, но и на образователните медиатори, социалните работници и помощниците на учителите, които от тази година вече имат устойчиво финансиране и са част от педагогическите екипи в градини и училища. В дискусията бе отбелязана и важната роля на здравните медиатори.

Припомняме, че в страната задължителното образование е до 16-годишна възраст и затова в обхвата на системата не влизат учениците от 11-и и 12-и клас.