Министерството на околната среда и водите изпрати своето становище по представеното от румънското Министерство на околната среда, водите и горите инвестиционно намерение за изграждане на инсинератор в град Гюргево.

МОСВ поиска допълнителна информация, свързана с опазване качеството на атмосферния въздух и останалите компоненти и фактори на околната среда при реализацията на проекта, които са от първостепенна важност за защита на здравето и благосъстоянието на българските граждани.

Според МОСВ, за да се осигури възможност за изразяване на становище относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, е необходимо информацията да съдържа достатъчно факти, данни, проучвания и обоснованост на направените въз основа на тях анализи и заключения за наличието и степента на здравен риск за населението на гр. Русе, при осъществяването на инвестиционното предложение.

МОСВ предоставя на румънското министерство получените в хода на проведените консултации становища, както и резултатите получени от осигурения обществен достъп, включително и позицията на гражданските сдружения в град Русе. 

Изискването на МОСВ е информацията в доклада за ОВОС да бъде преработена и допълнена, съобразно описаните забележки и представена отново за изпращане на компетентните органи и заинтересованата общественост.

След оценка на възможното въздействие и предвид непосредствената близост до град Русе, министър Попов изразява желание пред румънския си колега, Република България да вземе участие в процедурата по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС).

Предвид значимостта на темата за гражданите на град Русе министър Попов предлага, след отстраняване на забележките по доклада, да бъде организирано обществено обсъждане на инвестиционното предложение на територията на Република България.