Програмата за безплатна замяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с по-екологични стартира. Кой може да кандидатства?

По настоящата покана за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват физически лица (домакинства) и/или юридически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, разположен в регулационните граници на община Асеновград, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини и др.) с дърва и/или въглища. Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Обстоятелството се декларира на етап кандидатстване, а се удостоверява  чрез представянето на документи след одобрение и преди сключване на договор с Община Асеновград за подмяна на уредите. В случай, че кандидатът е съсобственик на имота, е необходимо писмено съгласие от другите съсобственици на имота.

Защо е важно да заменим старите печки с нови уреди?

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме.

Как може да се подаде заявление?

Заявления за кандидатстване могат да се подават на място в обособен за целта офис, разположен в сградата на НЧ “Родолюбие“, ет. II, стая 5. (с адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов“ №4), също така електронно чрез таблет или смартфон, както и да бъдат изпращани на създадения за целта и-мейл: asenovgrad@greenair.bg. На страницата на община Асеновград са публикувани всички необходими документи, заедно с указания за попълването им, както  и и-мейл и телефони за контакт с офиса и сътрудниците, които са на разположение да отговорят на всички въпроси, свързани с проекта, които имат гражданите.

Как тази програма ще помогне за постигането на по-устойчив и по-екологичен град за живот?

Подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства ще изиграе значителна роля в постигането на по-устойчив и по-екологичен град за живот по няколко начина: намаляване на въглеродните емисии, подобряване на качеството на въздуха, енергийна ефективност и икономия на енергия, дългосрочна устойчивост и адаптивност. Подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични отоплителни устройства е ключова стъпка към създаването на по-устойчиви и екологични градове.

Как ще се подбират домакинствата, на които ще бъдат заменени безплатно старите уреди? 

В рамките на дейността ще бъде извършено следното:
1.    Консултации на гражданите и подпомагане на попълване на изискуемите документи. 
2.    Набиране и обработка на заявления от домакинствата за подмяна на топлоуредите.
3.    Извършване на огледи от технически екипи. 
4.    Проверка за липсата на двойно финансиране и конфликт на интереси и други необходими проверки на заявените от лицата обстоятелства.
5.    Класиране по приоритетност на подалите заявления граждани, в случай на недостиг на финансов ресурс заради висок интерес, което ще се извършва по показатели, съчетаващи екологични и социално-икономически критерии като местоположение на жилището – в силно или слабо замърсен район, енергийна ефективност на жилището – саниране, тухла/панел/ЕПК, брой отоплителни тела на твърдо гориво и социални критерии /само за физически лица/.
6. Оказване на съдействие при сключване на договори.
В изпълнение на дейността ще бъдат обработени заявленията на до 3000 домакинства.

По колко уреда на домакинство се предвиждат по програмата? 

Едно домакинство може да кандидатства за до три климатика, или до три топловъздушна камини на пелети със затворена горивна камера и/или до четири стоманени панелни радиатори.

Кога ще могат жители да получат първите сменени уреди?

Очакваме, че след края на следващия отоплителен сезон, а именно през пролетта на 2025 г. ще имаме вече първите сменени отоплителни уреди.