Общото събрание на съдиите от Варненския апелативен съд предлага ръководителят на Наказателното отделение Янко Янков да бъде назначен за административен ръководител на институцията. През последните 10 години той беше зам.-председател на съда. Вторият мандат на Ванухи Аракелян изтича през май. Тя бе начело в продължение на 10 години, което е законовият максимум. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви процедура за избор на нов адм. ръководител - председател и миналия петък решението бе публикувано в Държавен вестник.

По време на Общото събрание всички имащи право на глас съдии се изказаха в подкрепа на Янков, изтъквайки личните му, професионални и управленски качества.

Съдия Янков заяви, че желанието му е екипът да продължи да работи в разбирателство, което е предпоставка за бързо и качествено правораздаване.

Янко Янков е роден през 1965 г. в Добрич. Завършва специалност „Право“ във Висшия институт на МВР. Общият му юридически стаж надхвърля 30 години и 10 месеца, като само 9 месеца от тях са извън орган на съдебната власт – като юрисконсулт. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – Добрич; в продължение на 5 години съдия в Окръжен съд – Добрич; над 10 години в Окръжния съд във Варна, а от 2014 г. до днес - в Апелативния съд. Съдия Янков има специализации по европейско право, международна правна помощ и международно сътрудничество, компютърни престъпления и пране на пари, финансови престъпления, трафик на хора и др. Бил е член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, участвал е в редица обучения в Германия. Има най-високия ранг в съдебната система - съдия във ВКС и ВАС.

Законът за съдебната власт дава възможност Общото събрание на съответния съд да прави предложение за назначаване на председател. Процедурата по избор се провежда от Висшия съдебен съвет. Концепциите на кандидатите се публикуват на интернет сайта му. 

За ръководния пост в апелативен съд изискваният стаж е най-малко 10 години. Според закона, за административен ръководител се назначава съдия от същото или от по-високо ниво на орган на съдебната власт, с високи професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост и с комплексна оценка от последното атестиране "много добра" или "добра". Съдия от по-ниско ниво на орган на съдебната власт се назначава по изключение, гласи още Законът за съдебната власт. 

Апелативният съд във Варна е третият по натовареност от това ниво съд в страната. Съдебният му район покрива окръжните съдилища във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.