Какви са основните дейности по проекта и какъв е напредъкът по тях към момента?

От 01.07.2019 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) изпълнява Проект BG05M9OP001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Основен партньор при изпълнението му са всички държавни психиатрични болници на територията на страната.

Проектът се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие 2018-2020 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа, а основните му цели са:

 • Подготовка за извеждане на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в 10 специализирани институции (СИ), определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в 11 Държавни психиатрични болници (ДПБ) по социални индикации;
 • Създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост.

Основните дейности са:

1. Разработване на Методика за оценка на лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието им.

2. Създаване и подготовка на екипите, които ще извършват индивидуалните оценки и плановете на лицата, настанени в специализираните институции и държавните психиатрични болници.

3. Извършване на оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции и на лицата, трайно настанени в ДПБ по социални индикации.

4. Разработване на Методика за закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания и на Методика за реформиране на домовете за стари хора.

5. Подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост от специализираните институции, определени за закриване.

6. Осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа и на персонала на специализираните институции до окончателното им закриване.

7. Мерки за повишаване на капацитета на системата – разработване на обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост.

8. Изготвяне на анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора, с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора. Изготвяне на анализ на изпълнението на плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа.

9. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия.

За изпълнение на първата основна цел, в рамките на изпълнение на Проекта, са реализирани следните дейности:

 • Разработена е Методика за оценка на лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието им.
 • Определени са 22 екипа, включващи експерти от Регионални дирекции за социално подпомагане, Дирекции „Социално подпомагане“, Държавни психиатрични болници и специализираните институции, които извършиха задълбочени индивидуални оценки на потребностите на лицата, настанени в СИ и трайно пребиваващи в ДПБ по социални индикации. За всяко лице е разработен и План за подкрепа. Цялостният процес премина при осигуряване включването на лицата от целевата група, при спазване на личното достойнство и зачитане на техния личен избор. Изследвани бяха здравния и социалния им статус, създадените доверителни връзки, както и възможностите и желанието им за реингеграция в семейна среда.
 • Разработена Програма за подготовка за живот в общността. Основната цел на програмата е, персоналът в СИ да бъде подпомогнат в работата си с потребителите, и последните да придобият социални и трудови умения, които да им осигурят възможности за социално включване в общността.
 • В резултат на горепосоченото, до края на месец август 2022 г., са изготвени общо 967 броя оценки на лица от целевата група, както и планове за подкрепа, а служителите от СИ работят активно по процеса на подготовка за живот в общността на потребителите.

За изпълнение на втората основна цел, в рамките на изпълнение на Проекта, са реализирани следните дейности:

 • Разработени Методика за закриване на специализираните институции за хора с увреждания и Методика за реформиране на домовете за стари хора, съдържащи конкретни стъпки, методи и принципи, които ще подпомогнат общините в цялостния процес по закриване и реформиране на СИ.
 • Разработени са обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост. Същите са обединени в Наръчник и включват принципи и методи на работа; правила за работа; подходи за осигуряване на личното достойнство на потребителите; действия при агресивно и автоагресивно състояние на лицата от целевата група; видове подкрепа; включване в различни дейности на потребителите на услугите; водене на случай; придобиване на социални умения; мотивация на персонала за работа с лица с психични разстройства и с умствена изостаналост и други.
 • Изготвени са Анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора, с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора и Анализ на изпълнението на Плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. След закриване на 10-те специализирани институции за хора с умствена изостаналост и с психични разстройства, на територията на страната ще продължат да функционират общо 69 специализирани институции за хора с увреждания с общ капацитет над 4 300 места: 22 институции за хора с умствена изостаналост; 8 дома за хора с психични разстройства; 14 специализирани институции за лица с деменция; 21 институции за хора с физически увреждания и 4 дома за лица със сетивни нарушения. На територията на страната са разкрити и 82 дома за стари хора, държавно делегирана дейност. В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, по време на изпълнение на втория план за действие на Стратегията, част от тези институции, ще бъдат закрити, а в срок до 01.01.2025 г. домовете за стари хора ще бъдат реформирани, така че да отговарят на стандартите и критериите за качество. Закриването на специализираните институции следва да бъде планирано, като приоритетно бъдат закрити тези от тях, които предоставят най-лошо качество на грижа на потребителите. Анализът е извършен на територията на всички институции и обхваща: местоположение и достъпност; сграден фонд; капацитет – заетост (брой заети места); място на СИ в общността; наличие на мрежа от социални услуги; наличие на здравни услуги; продължителност на пребиваване на потребителите; реализирани програми за социална работа; медицинската грижа; други, свързани с предоставянето на грижата в съответната социална институция. Проследени са предприетите мерки и дейности от доставчиците за подобряване качеството на живот на потребителите след приемането на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
 • От месец септември 2021 г., до края на месец септември са изведени общо 408 потребители от специализирани институции и трайно пребиваващи пациенти от ДПБ. Всички лица са настанени в новоизградени социални услуги за резидентна грижа, разкрити по етап 2 от Проекта.
 • Проведени са 110 часа екипна, 400 часа групова и 1 000 часа индивидуална супервизия. Проведени 80 двучасови консултации на персонала; Подкрепени са 22-та екипа за извършване на индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа; Подкрепени не по-малко от 300 работещи в 10-те специализирани институции, определени за закриване.

Посредством сключване на допълнително споразумение, срока за изпълнение на Проекта е удължен с една година, като част от дейностите в него са разширени. Предвижда се да бъде изследвана удовлетвореността на потребителите от новите услуги, като за целта е изготвен Механизъм. Ще бъдат проведени обучения на всички заинтересовани страни по реализирането на Методиката за реформиране на домовете за стари хора, Методиката за закриване на специализираните институции за лица с увреждания и Наръчника, включващ обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост.

 • В процеса на изпълнение на Проекта се реализира и успешна комуникационна стратегия - проведено е едно откриващо събитие през месец март 2022 г., представящо основните цели и дейности на Проекта. Осъществено е и откриване на 8 услуги, в които са настанени лица от целевата група – Център за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР)– гр. Ловеч, ЦГЛПР – гр. Хасково, З Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) – с. Вратца, общ. Кюстендил, ЦГЛУИ – гр. Малко Търново, ЦГЛПР – с. Съединение, общ. Търговище и ЦГЛУИ – с. Памукчии, общ. Нови пазар.

Кои специализирани институции се предвижда да бъдат закрити в рамките на проекта, колко от тях вече са закрити, колко се предвижда да бъдат изградени и кои от тях вече са факт, можете да прочете във втората част на интервюто.