Инициативни комитети и граждански сдружения в България настояват президентът Румен Радев да упражни правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) и да върне за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), приет от Народното събрание (НС) на 19 април 2024 г.

Тези промени в последния момент са особено опасни за нас - гражданите, защото приемането на предложените между първо и второ гласуване текстове ограничават изключително екологичните процедури в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), улесняват изменението на общите устройствени планове (ОУП) в Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ни отнемат права сами да взимаме решения за земята в нашите землища, дават преференции на производителите на енергия от вятър спрямо всички други енергоизточници в Закона на енергията от възобновяема енергия (ЗЕВИ) и позволяват продажбата на държавните публични предприятия без търг, се казва в петицията на гражданските комитети и сдружения.

Според адв. Снежана Стефанова предложението на народните представители е в ущърб на интересите на народа, а гласуваните промени са в противоречие с Конституцията на Република България и правото на Европейския съюз.

Ние не сме политици, г-н Президент и не сме длъжни да следим всяка една стъпка на това правителство, чиято крайна цел е явно в ущърб на гражданите на Република България, категорични са хилядите жители, подкрепили петицията. 

Ето и пълният текст на пътицията, публикувана в платформата www.peticiq.com

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

настояваме да упражните правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) и да върнете за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), приет от Народното събрание (НС) на 19 април 2024 г., в частта му, включваща всички направени промени въз основа на предложения между първо и второ четене с входящи номера №49-402-01-6/04.04.2024 г. и № 49-454-04-82/04.04.2024 г., които са изцяло извън обхвата на законопроекта.

 По следните причини:

Предложенията за изменение на законите, внесени между първо и второ гласуване, излизат напълно извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, са в нарушение на чл.80, ал.1 и чл.81, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Същите не са разглеждани от ведомствени комисии, не са съгласувани от компетентните институции, но са атакувани остро от нас - гражданите.

Приети са в драстично нарушение на основополагащите принципи на нормотворческата дейност:

-принцип на доверие в законодателството;

-правна сигурност;

-принцип на прозрачност;

-достъп до информация.

Ние не сме политици, г-н Президент и не сме длъжни да следим всяка една стъпка на това правителство, чиято крайна цел е явно в ущърб на гражданите на Република България.

Тези промени в последния момент са особено опасни за нас - гражданите, защото приемането на предложените между първо и второ гласуване текстове ограничават изключително екологичните процедури в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), улесняват изменението на общите устройствени планове (ОУП) в Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ни отнемат права сами да взимаме решения за земята в нашите землища, дават преференции на производителите на енергия от вятър спрямо всички други енергоизточници в Закона на енергията от възобновяема енергия (ЗЕВИ) и позволяват продажбата на държавните публични предприятия без търг.


Промените за в противоречие с Конституцията на Република България и правото на Европейския съюз.

Депутатите не се водеха от принципа за защита на интересите на народа!

Ето защо Вие, г-н Президент, по силата на чл. 101, ал. 1 от КРБ сте единственият, който може от името на българското общество да върне ЗИД на ЗНИ за ново обсъждане.

Какво се случи всъщност:

На 07 март 2024 г. беше приет на първо гласуване в зала законопроекта за ЗИДЗНИ, №49-402-01-6, внесен от Министерски съвет на 9 февруари 2024 г., с основен предмет и цел синхронизиране на закона с регламентите на ЕК.

На основание чл. 80, ал.1 от ПОДНС в удължения срок са внесени 3 предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект.

 вх.№ 49-454-04-83

Предложения на 5 депутати от ГЕРБ И ДПС, които нямат нищо общо с основния предмет и цел на законопроекта, а предлагащи изменения в други три закона (ЗООС, ЗУТ и ЗЕВИ), без да са съгласувани от ресорните министерства – МОСВ, МРРБ, МЕ, нито пък разгледани от ресорните парламентарни комисии – КОСВ, КРПБМС, КЕ, КПВ и др., без обществено обсъждане, без достатъчно мотивировка на въздействието;     

вх.№ 49-454-04-82

Предложение на 4 депутати от ГЕРБ, които нямат нищо общо с основния предмет и цел на законопроекта и предлагат държавните публични предприятия да продават активите си без търг.

Срещу  тези предложения, които предвиждат драстични промени в процедурата по ОВОС и местното самоуправление, ние внесохме десетки възражения, участвахме в протести във Варна, Пловдив, Пазарджик и София, но въпреки всичко, на 17 април комисията започна работа, в присъствие само на 9 нейни членове от ГЕРБ и ДПС, които си приеха собствените предложенията самостоятелно.

Хиляди проследихме работата на комисията през този ден.

Въпреки че ЗИД на ЗНИ не беше изобщо включен в програмата на НС за седмицата (15-19 април), председателят на НС свика извънредно заседание на събранието с включена точката в последния момент.

На 19 април, надвечер, спорният законопроект беше приет от НС, и единствената законова възможност за защита на нас гражданите, е да наложите вето на предложения с входящи номера №49-402-01-6/04.04.2024 г. и № 49-454-04-82/04.04.2024 г., които са изцяло извън обхвата на законопроекта на ЗНИ.        

С уважение:           

Инициативни комитети и граждански сдружения в България