От началото на годината, до момента дежурните екипи на РДПБЗН-Сливен са обслужили 479 повиквания. От тях 324 бр. са пожари, от които съответно 67 бр. пожари с материални загуби и 257 бр. без загуби, съобщи  главен инспектор Димитър Сяров началник сектор „Превантивна и контролна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен

Той добави, че от началото на пожароопасния сезон -  от 1-ви април до 5-ти юни, екипите са  участвали в ликвидирането на 92 бр. пожари, от които 34 бр. с материални загуби и  58 бр. без загуби.  От тези произшествия  5 бр. пожари с материални загуби са възникнали в селскостопански постройки, 7 бр. в къщи и спомагателни постройки, а в 11 случая дежурните екипи са гасили пожари в сухи треви. За разглеждания период е спасен ( евакуиран) един човек, спасена е 200 дка смесена гора , 30 бр. животни, 100 бр. бали с груб фураж и 25 сгради.

Главен инспектор Димитър Сяров посочи основните правила за недопускане на пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания:

– Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;

– Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.

– В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

– Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

– Никога не оставяйте запален огън (огнище) без наблюдение!

– Не палете огън в междублоковите пространства и до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

– Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд.

– Стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи пряко и косвено отношение  към жътвената кампания са отговорни за недопускането на пожари по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция.

– Висока бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Димитър Сяров подчерта, че най-опасно е изгарянето на стърнищата, което е  нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. В разработения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България е забранено изгарянето на стърнища и растителност в земеделските територии. Глобите, предвидени в закона за това нарушение са в размер до 2000 лева.

Чуйте…

Сяров посочи, че една от основните причини за зачестили пожари в последно време, е проблеми с ел. инсталации в сградите. Част от тях са стари, най-вече  в селскостопански постройки, като собствениците проявяват небрежност.

Главен инспектор Димитър Сяров сподели, че на този етап в РСПБЗН-Сливен не са постъпили сигнали за пожари, свързани със зарядни батерии и посъветва за по-голяма безопасност, устройствата да не се оставят без наблюдение...

Чуйте..